اگر دانش آموزان در مدرسه شاد نباشند هوش شان کم می شود

به گزارش وبلاگ 3 جعبه، نشست نقد و بررسی کتاب شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت) نوشته محمود تلخابی چهارشنبه (22 مردادماه) از سوی اینستاگرام موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به صورت زنده پخش شد. امید آریانی و آزاده بزرگی به عنوان منتقد در این نشست حضور داشتند.

اگر دانش آموزان در مدرسه شاد نباشند هوش شان کم می شود

کتاب شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت) نوشته محمود تلخابی به تدوین مبانی و اصول تربیت براساس آموزه های علوم شناختی پرداخته است. ارتباط علوم شناختی و تربیت از اوایل شکل گیری علوم شناختی مطرح شده است. انجمن بین المللی علوم پس از طرح این ارتباط، تربیت را یکی از حوزه هایی تلقی کرد که از یافته های علوم شناختی بهره می برد زیرا مقوله هایی همچون یادگیری، توجه، حافظه، خلاقیت و هوش از مفاهیم پایه تربیت محسوب می شوند که در تبیین های شناختی، فهم جدیدی از آنها مطرح می شود. این کتاب با حمایت ستاد توسعه علوم و فناروی های شناختی منتشر شده است.

محمد تلخابی در ابتدای سخنانش به تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: تعلیم و تربیت برای شکل دادن به بنیادهای نظری خود همواره از علم و فلسفه بهره برده است. برخی از علومی که در تدوین مبانی تربیت از آن ها استفاده می شود زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است. این حوزه های علمی به متخصصان تعلیم و تربیت کمک می کند تا برای تعلیم وتربیت مبانی علمی فراهم کنند و براساس آن برای کارگزاران تربیتی تجویزهای عملی ارائه کنند.

وی اضافه کرد: فلسفه منبع دیگری برای متخصصان تربیت بـوده است تا به پرسش های بنیادین درباره انسان و امکانات، شرایط، محدودیت ها و الزامات او پاسخ دهند. اکنون شاهد ظهور قلمرو بین رشته ای جدیدی با عنوان علوم شناختی هستیم کـه رشته های مختلف را به همدیگر پیوند داده است. این قلمرو بین رشته ای که به دنبال فهم ماهیت و کارکرد ذهن و مغز است نتایج بسیار زیادی برای تعلیم وتربیت داشته باشد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: پرورش مهارت های بچه ها و ساختاری که در کتاب به آن اشاره شده محصول فرایند پژوهش است. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا تعلیم و تربیت به علوم دیگر نیازمند بوده است؟ تربیت به عنوان قلمرو علمی و عملی سعی کرده از دستاوردهای علوم دیگر بهره مند شود. علوم شناختی به ما می گوید که یادگیری عبارت است بازآیی معماری مغز که این موضوع به عنوان مبنا قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: آن چه که به آن یادگیری صوری و مبتنی بر عادت تلقی شده برپایه بازآیی معماری و اندیشه و یادگیری ناپایدار است که برای بیشتر آدم ها اتفاق افتاده و به آن یادگیری نمی توان گفت. مغز به طور طبیعی نیازمند پاداش برای برانگیختن است که خود می تواند پاداش تولید کند و برانگیخته شود.

تلخابی اضافه کرد: برای عادت های مطلوب در یادگیری باید محیطی تربیتی ایجاد کنیم که افراد خودانگیخته باشند و بتوانند هیجانات خود را تحت کنترل داشته باشند. این کتاب ایده ای را مطرح کرده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر جنبه دانشی ماجرا منجر به تغییر آدم ها نشود این اصول ارزشی ندارد. دانش در دنیای بیرون از ذهن وجود دارد و تعلیم و تربیت نیز دانشی است که در دنیای بیرون قرار گرفته است. هر شخصی در هر جا و موقعیتی که قرار می گیرد کار دانشی انجام می دهد و ساختمان دانش را بازسازی می کند.

وی سپس به فصل بندی کتاب نیز اشاره کرد و گفت: در فصل اول کتاب به کلیات بحث پرداخته ایم و ضمن طرح مساله پیوند میان علوم شناختی و تربیت، براساس مراحل پژوهش، روش های تدوین مبانی و صورت بندی اصول مطرح شده است. در فصل دوم، امکان هایی که علوم شناختی برای تأثیرگذاری بر تربیت دارد بررسی شده است. در فصل سوم ابتدا از متون تخصصی علوم شناختی گزاره هایی استخراج شده است که به توصیف نحوه عملکرد ذهن و مغز می پردازند، سپس به منزله پژوهشی نظری مقوله هایی که کارکرد ذهن و مغز را توصیف می کنند شناسایی شده اند. در این مطالعه، مفهوم نظری کانونی شناخت است که به مثابه فعالیت یا فرایند ذهنی برای کسب دانش و فهم از طریق تفکر تلقی می شود.

سپس آزاده بزرگی به نقش اساسی تعامل در فهم تفکر معلم پرداخت و گفت: شناخت برآمده از زمینه اجتماعی و بر اساس دانش، ادراک، گزاره ها و تعامل است. شناخت در قالب اجتماع شکل می گیرد و نتیجه یا برونداد تعامل با دیگران است. شناخت، در موقعیت نمایان می شود و رشد می کند. صحبت نیز ابزار عمل است که بر اساس موقعیت و محل سازماندهی می شود و تدریس مجموعه ای از رخدادهای تعاملی است، معلمان در عین حال که فعال هستند، تصمیم گیرندگانی نیز هستند که نقشی کلیدی در شکل دهی این رخدادها دارند.

وی در ادامه به سه دلیل اهمیت تفکر معلم از طریق تعامل اجتماعی پرداخت و ادامه داد: کلاس درس مجموعه ای پویا و پیچیده از زمینه های در هم تنیده است که در آن تعامل، محور مهم یادگیری و یاددهی تلقی می شود. نخست می توان به تصمیم های معلم و شناخت او با متمرکز شدن بر فعالیت ها و تعاملات وی دسترسی پیدا کرد. دوم نشان می دهد که چگونه شناخت، در موقعیت رشد می کند و نشان دهنده تفکر لحظه به لحظه معلم و تصمیم گیری های اوست و سوم این که نشان می دهد که چگونه زمینه ها ظاهر می شوند و از چه راه هایی و چگونه زمینه ها، دانش، رفتار و ادراک معلمان را شکل می دهند.

بزرگی اضافه کرد: تعامل کلامی تحلیلی فرهنگی از فعالیت اجتماعی است و صحبت کنندگان به نوبت براساس درک آنچه فرد قبلی گفته و این که چگونه در موقعیتی قرار می گیرند و چه جهت گیری دارند، صحبت می کنند. بنابراین اطلاعات بر اساس مجموعه ای از ویژگی های از قبل تعیین شده ارائه نمی شوند بلکه به شیوه ای تقریبا باز بیان می شوند.

کلاس درس، یک زمینه منفک نیست معلم و فراگیران در برنامه ریزی درسی مشارکت دارند، در واقع کلاس درس مجموعه ای از زمینه های کوچک ساخته می شود. معلمان شرکت کنندگان فعال در خلقت واقعیت های کلاس هستند. شیوه طرح درس نویسی، تصمیم گیری های وی در فرایند تدریس و نوع یادگیری است. همچنین تجربه زیسته معلم ثابت نبودن تفکر معلم شامل آگاهی، درک، مفهوم سازی و موضع گیری است.

وی سپس به جنبه های تفکر معلم پرداخت و گفت: تصمیم تعاملی، دانش، باور و یادگیری از جنبه های تفکر معلم است. محتوا، سبک های یادگیری، علایق، نیازها، نقاط قوت و سختی ها و مجموعه ای از تکنیک های آموزشی و مهارت های مدیریت کلاس در مقوله ای به نام دانش جای می گیرد. تصمیم تعاملی نیز علت ماهیت پویا، غیرقابل پیش بینی، تعاملی و تغییر مداوم دروس دربرمی گیرد.

بزرگی در ادامه اضافه کرد: یادگیری نیز سیستمی پیچیده است که به موقعیت کاری معلم، دانش آموز، نظام آموزشی، برنامه درسی و فرهنگ مدرسه بستگی دارد. ارزش ها، قضاوت ها، اندرزها، نظرات، ایدئولوژی ها، ادراکات، مفهوم سازی ها، نظریات ضمنی، نظریات واضح و نظریات شخصی در بخش باور می گنجد.

امید آریانی سخنران پایانی نشست نیز در سخنانی گفت: هیچ چیز به اندازه آموزش و پرورش مهم نیست. کشوهای پیشرفته بر این باورند که بهترین آموزش و پرورش در دوران تحصیلی ابتدایی صورت می گیرد و هر چقدر به سطح دانش معلم و دانش آموزان اهمیت بدهیم در این زمینه کم فعالیت کرده ایم.

وی اضافه کرد: ما با علوم شناختی می خواهیم به دانش آموز بگوییم که چگونه می تواند داده هایش را بسازد. والدین باید نقش والدینی خودشان را ایفا کنند نه این که همواره مراقب دانش آموز و یادگیری در درس هایش باشند، دانش آموز نیز باید در یادگیری فعال باشد.

آریانی به پدیده تاسمانی نیز اشاره کرد و گفت: تاسمانی جزیره ای کوچک است در جنوب شرقی استرالیا که مردمانش به شکل انفرادی کار می کردند و از هوش پایین تری برخوردار بودند. اگر به شکل اجتماعی کار نکنید هوش تان کم می شود. اگر دانش آموزان را وارد کارهای اجتماعی کنید هوش آن ها افزایش پیدا می کند.

وی در ادامه به شادی نیز اشاره کرد و گفت: در جایی که شادی نباشد خرد هم نیست و محیطی که دانش آموزان در آن فعالیت می کنند باید با ورزش، شادی و هیجان همراه باشد تا پیشرفت کنند زیرا بدون سیستم هیجانی تفکر کم می شود.

آریانی به اهمیت آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش نباید یک وزیر داشته باشد بلکه آنقدر وسیع است که نیاز به چند وزیر دارد و باید مدیران در زمینه های آموزش و پرورش دیدگاه های خود را ارائه دهند. هر چقدر کتاب های بیشتری در زمینه آموزش و پرورش نوشته شود بسیار موثر خواهد بود.

وی همچنین به چند نقد درباره کتاب نیز اشاره کرد و گفت: مولف از منابع قدیمی تری استفاده کرده و اگر از منابع به روزتری بهره می گرفت بهتر بود. همچنین در بخشی از کتاب به سند آموزش و پرورش اشاره کرده و با استفاده از علوم شناختی به فرم این سند پرداخته است. اگر ساختار کتاب به شکلی بود که با بهره گیری از این سند علوم شناختی بهره می گرفت بهتر بود.

آریانی در پایان سخنانش اضافه کرد: وقتی می خواهیم بینش را تغییر دهیم باید دانش داشته باشیم، بنابراین آموزش و پرورش در این زمینه بسیار مهم است. دانش آموزان در مدرسه فعالیت های اجتماعی بسیار پایینی دارند و اگر این فعالیت ها بیشتر بود به هوش اجتماعی دانش آموزان کمک می کرد.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران

به "اگر دانش آموزان در مدرسه شاد نباشند هوش شان کم می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اگر دانش آموزان در مدرسه شاد نباشند هوش شان کم می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید